Capacity of one-meter hyperspectral imagery for biomass prediction in a big sagebrush (Artemisia tridantata) dominated area in Yellowstone National Park

Mirik, M., Norland, J.E., Biondini, M.E., Crabtree, R.L. and Michak, G.J.

Turkish Journal of Agriculture and Forestry, Vol. 31 Issue 2 pp. 135-145

2006

The predictive power of a hyperspectral imagery for estimating woody and herbaceous biomass were examined for a big sagebrush (Artemisia tridentata) dominated area in Yellowstone National Park, Wyoming, United States of America. The normalized difference vegetation (NDV) and structure insensitive pigment (SIP) indices were used to investigate the relationships between biomass components and reflectance spectra. Ground data were collected in 13 sample plots 1 m 2 in size by clipping all herbaceous vegetation to ground level and stripping green leaves from big sagebrush plants. Strong relationships (R 2 from 0.83 to 0.96) were found between the hyperspectral data and biomass components. The results indicate that fine resolution hyperspectral imagery is capable of estimating various biomass components in big sagebrush dominated areas. Yellowstone Milli Park'›ndaki Büyük Sage Çal›s› (Artemisia tridentata) Alan›ndaki Biyomas Bileflenleri ve Uzaktan alg›lanm›fl Veriler Aras›ndaki ‹liflkiler Özet: Bu araflt›rma yüksek yersel ve tayf çözünürlü¤üne sahip bir hava görüntüsünün Amerika Birleflik Devletleri, Wyoming eyaletindeki Yellowstone Milli Park›ndaki büyük sage çal›s› (Artemisia tridentata) alan›ndaki biyomas› tahmin etme gücü üzerine yap›lm›flt›r. Biyomas ile yans›tma de¤erleri aras›ndaki iliflkiyi incelemek amac›yla farklar› normallefltirilmifl bitki (NDV) ve yap›sal ba¤›ms›z pigment (SIP) indisleri kullan›lm›flt›r. Arazideki bitki kütlesi 13 tane bir metre karelik alanlarda bütün otsu bitkilerin toprak yüzeyinden kesilmesi ve büyük sage çal›s› yapraklar›n›n elle s›yr›larak toplanmas› fleklinde gerçeklefltirilmifltir. Biyomass bileflenleri ve yüksek çözünürlüklü hava verileri aras›nda güçlü bir iliflki bulunmufltur (R 2 = 0.83-0.96). Elde edilen sonuçlar yüksek tayf ve yersel çözünürlü¤e sahip olan hyperspektral uzaktan alg›lama verilerinin büyük sage çal›s› alanlar›ndaki biyomas tahminine elveriflli oldu¤unu göstermifltir.

Patrick Cross2006